ComPon

Proč řeky?

Vodní toky jsou obrovským, prakticky nevyčerpatelným zdrojem tepelné energie pro města, kterými protékají. Voda je největším a nejefektivnějším zdrojem tepla z prostředí – ideální náhrada za spalné zdroje. Naše řešení je efektivnější než tepelná čerpadla ze vzduchu či z hlubinných vrtů.

Řeka je historicky komerčně využívána – plaví se a kotví na ní lodě, jsou na ní desítky komerčních aktivit. ComPon na Vltavě navíc vytopí a vychladí celou čtvrť, poskytuje svou střechu jako palubu pro veřejnost, vytváří nový komunitní prostor. Respektuje řeku i nábřeží, nebrání výhledu a kontaktu obyvatel s řekou.

Ekologické řešení pro budoucnost

Pokud máme zpomalit oteplování atmosféry a alespoň se přiblížit cílům nezbytným pro zmírnění vlivu lidské činnosti na klima, musíme snížit emise skleníkových plynů. Jejich největším emitentem je výroba tepla, které se vyrábí primárně z plynu či uhlí. Desítky procent spalných technologií musí být v nejbližších dekádách nahrazeny obnovitelnými a nespalnými zdroji – to představuje stovky tisíc megawatt instalovaného výkonu, a náklady v řádech stovek miliard Euro. Výrobu tepla čekají v nejbližším období největší změny.

ComPon nahradí stovky stávajících i budoucích individuálních řešení – kotle a kotelny, chladiče na střechách a ve dvorech, stovky kilometrů vrtů a individuální zásahy do vodního toku.

Protože vyrábí teplo a chlad z obnovitelných zdrojů, mohou ComPony ušetřit tisíce až desetitisíce tun CO2 ročně. Mají také pozitivní dopad na teplotní profil vodních toků.

Odzkoušená technologie v novém kabátě.

Tepelné čerpadlo je více než 150 let známá, ověřená, průmyslově zvládnutá a po celém světě rozšířená technologie. Individuálních zařízení využívajících teplo z řek a jezer jsou jen v Evropě instalovány tisíce. Ale v posledních dvou dekádách přibývají i řešení pro centrální zásobování teplem a chladem (district heating and cooling), a to zejména v severní a západní Evropě.

Mnohé státy jsou v tomto procesu velmi aktivní a každým rokem přibývají desítky nových energocenter s využitím nespalných technologií – typicky tepelných čerpadel – zapojených do systémů centrálního zásobování teplem. Stovky projektů jsou v různých etapách přípravy.

ComPon je průmyslový výrobek  vyrobený se strojírenskou přesností a precizností, v kontrolovaném prostředí, kompletně vyzkoušený a testovaný v loděnici, před jeho převozem a připojením na místě určení.

ComPon je Turnkey nebo, chcete-li, Plug & Play zařízení.

Je lehce připojitelný k existujícímu (či nově vznikajícímu) systému centrálního zásobování teplem, a ihned plně funkční.

ComPon je ukotven na tzv. vysokém kotvení, které jej na místě udrží a zajistí i při velmi vysoké vodní hladině. Řádně ukotvené plovoucí zařízení je v případě povodní bezpečnější než budovy v záplavovém území a jeho ochrana před povodněmi je mnohem efektivnější a méně nákladná.

Funkční řešení do center měst

Naší alternativou ke spalným technologiím i k energocentrům je ComPon. Škálovatelný zdroj tepla a chladu umístitelný u břehu kdekoliv ve městě. Na rozdíl od velkých tepláren či energocenter jej lze použít také v hustě urbanizovaných oblastech.

Vodu z řeky neodebíráme, nečerpáme do stavebního objektu ani nefiltrujeme. Výměníky jsou umístěny na těle ComPonu pod vodní hladinou a využívají přirozeného toku vody.

Technologie vyrábějící tepelnou energii je v ComPonu umístěna na mnohem menší ploše a tedy efektivněji a kompaktněji než v jakémkoliv energocentru.

ComPon má zásadní pozitivní vliv na životní prostředí.

Elektrárny a čističky odpadních vod přidávají do vodních toků teplo prostřednisctvím svých chladicích zařízení. Nejvíce ale mění teplotní profil vodního toku přehrady a vodní elektrárny. V zimě vodní tok ohřívají a v létě jej ochlazují.

Vliv ComPonu na teplotu řeky při jejím průměrném průtoku a plném výkonu ComPonu je maximálně jedna až dvě setiny stupně celsia. Taková změna je menší, než fluktuace teploty vody z důvodu změny teploty vzduchu v průběhu méně než jedné hodiny. Jedná se tedy o nepatrný vliv.

ComPon vždy respektuje a podporuje řeku a nábřeží.

Primárním účelem našeho řešení je dodávat teplo a chlad pro celou přilehlou komunitu – zpravidla tisíce až desetitisíce domácností, úřadů, škol a komerčních objektů. Současně je paluba našich ComPonů, její architektura a design, vždy uzpůsobena konkrétnímu místu. Necloní a nebrání výhledu ani přístupu k řece.

ComPon tvoří nový veřejný prostor typicky pro nekomerční komunitní využití. Jako místo pro oddech a relaxaci, přístup s menšími plavidly, plochu pro bezpečné odložení veslic a sportovních malých jachet, jako exhibiční platforma nebo nový prostor pro zeleň na řece. Umístění ComPonu, funkce paluby a její design jsou vždy navrhovány ve spolupráci s místními architekty a autoritami.

Funkcionalita technologie a paluby a současný design dovolují umístění ComPonu kdekoliv, kde to morfologie řeky dovolí, a tím umožňují přivést zdroj energie co nejblíže ke spotřebě. Zásadně se tak zkracuje nutná distribuční síť, snižuje dopad na životní prostředí, náklady na vybudování i provozní ztráty z distribuce.

Komunitní aspekt ComPonu je jednou z jeho stěžejních funkcí.

ComPon produkuje energii z obnovitelných zdrojů pro přilehlou lokalitu a poskytuje nový komunitní prostor na palubě. ComPon si může místní komunita osvojit i hlouběji – spoluvlastnictvím a spoluinvesticí do něj, jako nejefektivnějšího zdroje tepla a chladu pro vytápění a chlazení budov v lokalitě.

Efektivita až na prvním místě

Nad rámec všech uvedených vlastností a výhod ComPonu ve srovnání s alternativními technologiemi je zcela zásadní jeho efektivnost.

Investiční náklady jsou o desítky procent až násobně nižší a provozní náklady o 10 až 30 procent nižší než všechna srovnatelná řešení. Celková efektivnost je minimálně o 80 až stovky procent vyšší než srovnatelná energocentra.

ComPon nemusíte kupovat, pronajímat nebo jinak do něj investovat. Přistavíme jej na místo určení a platby budou až za skutečně dodané energie.

Můžete mít nejefektivnější zdroj tepla a chladu z obnovitelných zdrojů, můžete jej mít „plug & play“ velmi rychle a nemusíte do něj investovat. Užitek z něj bude mít místní teplárenská, její odběratelé i naše prostředí, celá planeta a příští generace.